usa Tag

Visa L-1A là loại visa Chính phủ Mỹ cấp cho các cá nhân ở vị trí Chủ doanh nghiệp, Điều hành, Giám đốc, Trưởng phòng được phép làm việc tại Mỹ với điều kiện công ty nơi cá nhân đó làm việc có quan hệ sở...

Henry&PartnersAssociation - Hotline chuyển động tuyệt đẹp với CSS 3

0909 86 9093